Jak hlučné jsou větrné elektrárny?

Hlukové emise vycházející z větrných elektráren jsou podstatným faktorem již ve fázi plánování. V zásadě se jedná o aerodynamický zvuk pocházející z tření mezi lopatkami rotoru a vzduchem. Moderní větrné elektrárny jsou sice značně větší než modely, které jim předcházely, produkují ale mnohem menší hluk než jejich předchůdci z průkopnické doby větrné energie. Jsou lépe izolované proti hluku a mají z hlukově-technického hlediska optimalizované tvary rotorového listu. Rozhodující faktory pro akustickou vnímatelnost větrných elektráren jsou ale vždy typ zařízení, větrné poměry a vzdálenost. V českých zákonech jsou stanoveny konkrétní limity pro hladiny hluku, které nesmějí být překročeny v denní (50 decibelů) a noční době (40 decibelů). Ve srovnání s okolními zeměmi jsou u nás tyto limity jedny z nejpřísnějších. Již během procesu EIA(posuzování vlivu stavby na životní prostředí) jsou zpracovávány podrobné studie, které pomocí specializovaných výpočtových modelů mapují akustickou situaci na lokalitě včetně plánovaných elektráren. Pro získání kolaudačního rozhodnutí je třeba prokázat splnění limitních hodnot měřením od autorizované firmy. Měření probíhá na několika místech v okolí i v nejbližší obytné budově u elektrárny.V ojedinělých případech je dnes také možné u elektráren, které byly již uvedeny do provozu, zajistit dodržování limitních hodnot v noční době také dodatečně, například snížením počtu otáček nebo vypínáním.
Zvuky okolí, tedy šumící stromy a keře, silnice a jiné každodenní hluky v mnoha případech převyšují hluk z elektrárny samotné. Proto nelze vycházet z újmy hlukem, která by stála za zmínku. Moderní výkonné turbíny jsou lépe tlumeny a běží pomaleji než modely starší, čímž problém hlukových emisí pozbyl dalekosáhle na významu.
Výrobce Vestas doporučuje jako limitní nejbližší vzdálenost k obydlí 475 metrů, ve všech případech však je umisťování větrných elektráren plánováno ještě mnohem dále, aby byly hlukové limity splněny s co největší rezervou. Agentura ochrany přírody a krajiny uvádí, že les ve vzdálenosti 200 metrů vydává při rychlostech větru 6–7 m/s přibližně stejný hluk jako větrná elektrárna ve stejné vzdálenosti.