Proč větrná energie? Jaký má potenciál?

Fyzikální potenciál obnovitelných zdrojů energie je enormní: samotné sluneční záření na Zemi by stačilo pokrýt spotřebu energie člověka více než 10.000krát. Ze studie Stanford University vyplývá, že ale již pouhý celosvětový potenciál větru daleko překračuje celkovou globální spotřebu energie.

V současné době sestavují státy EU tzv. národní akční plány. Jsou to strategické dokumenty jednotlivých členských států EU, které si kladou za cíl podrobně rozpracovat postup vedoucí k naplnění společného cíle EU, získávat v roce 2020 alespoň 20% veškeré spotřebované energie z OZE. Tento závazek je právně vymahatelný.

V Dánsku činí podíl větrného proudu v síti již asi 24 %, v Německu je to více než 10 %. Především vybudováním větrných elektráren "offshore" – tedy v mořských oblastech v blízkosti pobřeží – by se měl tento podíl v příštích desetiletích zvýšit na 30 %. Do roku 2050 by měla alespoň jedna polovina německé spotřeby energie pocházet z regeneračních zdrojů – tyto ambiciózní cíle schválila německá spolková vláda na podzim roku 2007.

Absolutní rekordní růst přinesl pro branži větrné energie rok 2007: na celém světě byly v roce 2007 postaveny nové větrné elektrárny s výkonem 20.000 MW. Větrná energie tak vzrostla o 30 % a koncem roku 2008 dosahovala výkon 120.791 MW. Nejvíce nových elektráren bylo postaveno v USA, které následovalo Španělsko a Čína.
V Rakousku vyrobilo v roce 2007 všech 612 větrných elektráren dohromady cca 2 terrawatthodiny proudu. To je dost proudu na to, aby se elektrickou energií mohlo zásobovat více než 560.000 rakouských domácností. Instalovaný celkový výkon větrné energie v Rakousku na konci roku 2008 činil 995 MW.


Více informací najdete na stránkách ČSVE.

Česká republika se zavázala k zajištění 8 % výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů do r.2010. Tento závazek nebude ale splněn. Z celkového mixu obnovitelných zdrojů by se vítr na dosažení tohoto podílu měl podílet 16%.


Tento potenciál není ale ani zdaleka využit. V roce 2009 bylo v ČR instalováno 138 větrných elektráren o celkovém výkonu 192 MW, tyto větrné elektrárny vyrobily 300 GWh elektrického proudu, toto množství by stačilo na pokrytí roční spotřeby el.energie města s 210.000 obyvateli.