Produkují větrné elektrárny člověku nebezpečný infrazvuk?

Infrazvuk je označení pro zvuk s frekvencemi nižšími než slyšitelný zvuk (<20 Hz). Nízkofrekvenční zvuk je označení pro zvuk s nízkými frekvencemi slyšitelného zvuku (<100 - 160 Hz). Jejich měřitelnost není již od 70. let žádným problémem. Typické zdroje v životním prostředí člověka poznamenaném technikou jsou všechny druhy strojů: auta, letadla, vlaky, výrobní stroje, ale i klimatizační zařízení a stavební objekty (výškové budovy, tunely, mosty). V přírodě je vytvářen infrazvuk bouřkami, vodopády nebo také větrnými turbulencemi na budovách. Pro vnímání člověka jsou odvozeny prahové hladiny pro jednotlivé frekvence nebo méně používané vážení funkcí G.

 

Česká legislativa používá pro hodnoty infrazvuku doporučenou hodnotu 90dB. Z měření provedených v České republice u větrných elektráren vyplynulo, že větrné elektrárny zvyšují přirozený infrazvuk v daných lokalitách o cca 2dB, přičemž tento ani v tomto případě nedosahuje hodnoty 73dB. Rozdíl 2dB je velice nízký a větrné elektrárny nemohou mít žádný vliv na obyvatelstvo, protože při jen mírném zvýšení rychlosti větru by zároveň narostly přirozené hladiny infrazvuku v přírodě a dosahovaly by vyšších hodnot než 73dB. Z měření na větrných elektrárnách vyplynulo, že prahové hladiny infrazvuku nebo nízkofrekvenčního hluku obvykle nejsou dosahovány a hladiny slyšitelného hluku jsou ve vzdáleností obytné zástavby často na hranici měřitelnosti. Neustálá přítomnost infrazvuku v lidském životním a pracovním prostředí vedla k podrobným dlouholetým výzkumům. Ty ukázaly, že infrazvuk pod prahovou hladinou lze hodnotit jako nevýznamný. Je tedy možno vyvodit následující závěry: hladiny infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku v okolí větrných elektráren jsou hluboko pod hygienickými limity, které jsou v České republice přísnější než ve většině zemí EU. Neexistují žádné důkazy možného ohrožení nebo poškození osob, které by bylo způsobeno infrazvukem nebo nízkofrekvenčním hlukem vycházejícím z větrných elektráren.

 

Více k tomuto tématu zde.