O společnosti

Prohlášení k povinnosti poskytovat informace (prohlášení o ochraně osobních údajů)

Ochrana Vašich osobních údajů je jednou z našich priorit. Při zpracování Vašich údajů se proto důsledně řídíme ustanoveními právních předpisů. V těchto informacích o ochraně osobních údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů, a to i v rámci naší internetové stránky.

Kdo jsme

WEB Větrná Energie s.r.o a Friendly Energy s.r.o. se sídlem v Brně, Ríšova 149/21
Naší mateřskou společností je WEB Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag, Rakousko
(všechny tři společnosti jsou níže uváděny společně pod názvem W.E.B.)
V záležitostech zpracování a ochrany osobních údajů se na nás můžete obrátit zasláním e-mailu na adresu dataprotection@windenergie.at.

Kontakt s námi

Pokud s námi navážete kontakt prostřednictvím formuláře na internetové stránce nebo prostřednictvím e-mailu, budou údaje, které jste uvedli za účelem zpracování Vašeho dotazu a pro případ navazujících dotazů, uloženy do našeho systému. Tyto údaje předáme jiným osobám pouze tehdy, pokud k tomu získáme Váš souhlas, nebo podle zásad uvedených v oddílu Použití a předávání osobních údajů.

Získávání a zpracování údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete jako uživatelé internetové stránky a/nebo jako zákazníci a/nebo (potenciální) smluvní partneři například tím, že je nám sdělíte v rámci dotazu nebo registrace nebo v souvislosti s uzavřením smlouvy, nebo které legálně obdržíme jiným způsobem.

Údaje získané od uživatele zpracováváme k následujícím účelům: registrace k odběru newsletteru W.E.B. pro informační účely a poskytnutí dalších informací o firmě, akcích, produktech, možnostech investování, marketingu a reklamě; příprava a plnění smlouvy v souvislosti s produkty společnosti W.E.B. (především zelená energie, možnosti investování), proces přijímání zaměstnanců, navázání kontaktu, registrace v trade roomu, změny adresních údajů, přihlášení k účasti na valných hromadách společnosti WEB Windenergie AG a jiných akcích W.E.B.

Údaje, které jste nám poskytli, dále využíváme,

  • pokud je to právně přípustné, pro specifické účely, které uvádíme v době jejich získání na určitých podstránkách naší internetové stránky, a/nebo
  • pokud získání a použití Vašich osobních údajů vychází z právních důvodů.

Pokud je to podle platné legislativy přípustné, můžeme poskytnuté údaje propojit s jinými údaji, které jsme o Vás získali a uložili v souladu s právními předpisy.
Právním základem pro zpracování údajů je v závislosti na sdělení uživatele:

  • pokud jste souhlasili s použitím ke konkrétnímu a právně přípustnému účelu (souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v rámci registrace, navázání kontaktu, ucházení o pracovní místo, změny adresních údajů)
  • příprava a plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR
  • marketing a reklama podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  • pokud k tomu existuje oprávněný zájem v rámci provozování internetové stránky
  • pokud nás k tomu zavazují ustanovení právních předpisů

Použití a předávání osobních údajů

Pokud jste nám poskytli osobní údaje jako uživatelé internetové stránky a/nebo jako zákazníci a/nebo smluvní partneři, použijeme tyto údaje pouze k odpovědi na Vaše dotazy, k realizaci smluv a pro administrativní účely, ledaže byste udělili širší souhlas.

Při poskytování určitých služeb spolupracujeme s třetími osobami. Tyto partnery jsme pečlivě vybrali a podnikli jsme potřebná opatření k ochraně Vašich osobních údajů.

Osobní údaje předáváme nebo zpřístupníme třetím osobám pouze v případě, že to bude nezbytné pro vyřízení agendy nebo pro vyúčtování nebo pokud k tomu předem udělíte souhlas jako uživatelé internetové stránky a/nebo zákazníci a/nebo smluvní partneři; v případě potřeby předáme nebo zpřístupníme Vaše osobní údaje v rámci definovaného pověření společnostem a poskytovatelům služeb, kteří jsou ve vztahu k W.E.B. spřízněné osoby ve smyslu obchodního zákoníku. Vyhrazujeme si právo na předání osobních údajů, pokud to bude nezbytné pro výkon platných právních předpisů nebo pokud k tomu budeme vyzváni nařízením orgánů veřejné moci nebo pokud to bude vyžadovat právní řízení.

Pro splnění našich úkolů může být nezbytné, abychom předali údaje podnikům ve skupině W.E.B. Údaje budou předány, pokud nás k tomu vyzvete nebo např. vyplníte příslušnou položku v online formuláři nebo pokud je takové oprávnění jinak právně přípustné v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Při zacházení s údaji, které nám svěříte, zachováváme zásadu důvěrnosti. Osobní údaje nikdy neprodáváme, nešíříme, nepřenecháváme třetím osobám za úplatu ani jinak komerčně nevyužíváme.

Jako uživatelé internetové stránky a/nebo zákazníci a/nebo smluvní partneři máte kdykoli právo zrušit udělený souhlas s účinností do budoucna. Tím nejsou dotčeny údaje využívané pro účely vyúčtování a vedení účetní evidence a také údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Výmaz uložených osobních údajů se provádí v případě, že jako uživatelé internetové stránky a/nebo zákazníci a/nebo smluvní partneři zrušíte souhlas s ukládáním údajů nebo že Vaše údaje už nejsou nezbytné ke splnění účelu, pro který byly uloženy, nebo pokud je jejich uložení nepřípustné resp. přestane být přípustné z jiného právního důvodu. Požadavkem na výmaz nejsou dotčeny údaje využívané pro účely vyúčtování a vedení účetní evidence a také údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Jak dlouho ukládáme osobní údaje?

Vaše osobní údaje standardně uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účel, k němuž byly údaje získány podle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Může se ale stát, že podle právních předpisů budeme povinni uložit určité údaje na delší dobu. V takovém případě zajistíme, aby se s Vašimi osobními údaji zacházelo po celou dobu v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme, že internetová stránka společnosti WEB Windenergie AG používá nástroj Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()", a IP adresy tedy lze zpracovávat pouze ve zkráceném formátu, což znemožňuje přímé přiřazení ke konkrétní osobě.

Cookies

Internetová stránka společnosti WEB Windenergie AG používá takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají přes prohlížeč do Vašeho koncového zařízení. Cookies nejsou nijak škodlivé.
Používáme je k tomu, abychom naši nabídku co nejlépe přizpůsobili požadavkům uživatelů. Některé cookies zůstávají uložené v koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují identifikovat Váš prohlížeč při příští návštěvě.
Pokud si to nepřejete, můžete si nastavit prohlížeč tak, aby Vás informoval o požadavku na přidání cookies s tím, že o povolení budete rozhodovat pro konkrétní případ.
Při deaktivaci cookies může dojít k omezení některých funkcí naší internetové stránky.

Newsletter

Prostřednictvím internetové stránky společnosti WEB Windenergie AG se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru. Vedle Vašeho jména k tomu potřebujeme také Vaši e-mailovou adresu a prohlášení, že souhlasíte s odběrem newsletteru.

Abychom Vám mohli zasílat cílené informace, získáváme a zpracováváme také dobrovolně sdělené údaje (např. titul, poštovní adresa, osobní zájmy).

Jakmile se přihlásíte k odběru newsletteru, zašleme Vám potvrzovací e-mail s odkazem na potvrzení přihlášky.

Odběr newsletteru můžete sami kdykoli zrušit prostřednictvím příslušného odkazu v zápatí každého newsletteru. Můžete nám také zaslat e-mail na adresu dataprotection@windenergie.at; pak okamžitě vymažeme Vaše údaje, které souvisejí se zasíláním newsletteru.

Ohledně používání cookies v této souvislosti odkazujeme na oddíl „Cookies“.

Vaše práva – přístup k osobním údajům, oprava, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, zrušení souhlasu a vznesení námitky

K Vašim základním právům patří právo na přístup k údajům, opravu, výmaz údajů, na omezení zpracování, přenositelnost údajů, na zrušení souhlasu a vznesení námitky.

Na základě písemného požadavku Vás budeme kdykoli informovat, které údaje o Vaší osobě ukládáme. Požadavek prosím zašlete na adresu dataprotection@windenergie.at.

Pokud zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou správné, prosíme Vás o zaslání příslušné informace. Takové údaje neprodleně opravíme a budeme Vás o tom informovat.

Pokud si už nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje, zašlete nám neformální sdělení na adresu dataprotection@windenergie.at.

nebo

WEB Windenergie AG - Datenschutz,
Davidstraße 1
3834 Pfaffenschlag


Vaše údaje pak samozřejmě okamžitě vymažeme a budeme Vás o tom informovat. Jestliže budou výmazu bránit závazné právní důvody, zašleme Vám o tom neprodleně zprávu. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje předpisy o ochraně osobních údajů nebo že došlo k jakémukoliv porušení Vašich nároků na ochranu osobních údajů, žádáme Vás, abyste s námi navázali kontakt (dataprotection@windenergie.at). Můžete se také samozřejmě obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Abychom mohli reagovat na průběžné změny, vyhrazujeme si právo změnit v případě potřeby naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktualizované prohlášení bude vždy zveřejněno na naší internetové stránce. Příslušnou stránku proto pravidelně kontrolujte. S výhradou platnosti příslušných právních předpisů nabývají všechny změny platnosti okamžikem zveřejnění aktualizovaného prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud jsme Vaše osobní údaje zařadili do evidence už dříve a/nebo pokud se na tyto údaje vztahuje zákonná oznamovací povinnost, budeme Vás kromě toho informovat o podstatných změnách našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a požádáme Vás o souhlas.